Artykuły pokonferencyjne WIAD 2020 „Architektura informacji istotą projektu” ukazały się w tomie pod tym samym tytułem pod redakcją Weroniki Kortas, Piotra Rudery oraz Piotra Chmielewskiego.

Wyłonione w zeszłorocznym konkursie „Inicjatywa doskonałości” polskie uczelnie badawcze zobowiązują się m. in. do „zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki”, czy „podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów”. Do realizacji tych celów przysłużyć się może sprawne funkcjonowanie i wysoka jakość usług bibliotek uczelnianych. Jak wyglądają strony tych bibliotek w kontekście architektury informacji? Poddane kwerendzie witryny biblioteczne sprawdzone zostały pod kątem struktury, organizacji, nawigacji i etykietowana w odniesieniu do treści i funkcjonalności strony. W badaniu posłużono się metodą porównawczą.

Infrastruktura informatyczna zapewnia funkcjonowanie firmy oraz dostarcza niezbędnych rozwiązań umożliwiających realizacje jej zadań. W czasach informatyzacji w nawet małych przedsiębiorstwach pojawia się wiele systemów informatycznych. Im więcej systemów i urządzeń tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Pomocą dla administratora mogą okazać się programy oferujące wizualizację danych dotyczących stanu poszczególnych urządzeń i systemów.

Stale zwiększająca się liczba danych i informacji spowodowały wyodrębnienie się nowej dziedziny, jaką jest dziennikarstwo danych. Dziennikarstwo danych można traktować jako hybrydę, element łączący to co humanistyczne, z tym co matematyczne. W swoim artykule autorka przedstawi zanikające granice we współczesnej nauce, scharakteryzuje zasoby big data, wskaże w jaki sposób są one wykorzystywane przez przedstawicieli „bazodanowej żurnalistyki”. Głównym celem pracy jest scharakteryzowanie data journalism oraz sposobów projektowania informacji w oparciu o systemy bazodanowe. Wykorzystaną metodą badawczą są studia literaturowe.

Wydarzenia z 3 stycznia 2020 r. związane z militarnym atakiem wojsk USA na Irańczyka Kassema Sulejmaniego oraz inne osoby odpowiedzialne za śmierć wielu niewinnych obywateli USA, Iranu i innych krajów odbiły się szerokim echem w największym współczesnym medium – internecie. W artykule omówiono wyniki analizy danych zgromadzonych z serwisu twitter.com dotyczących przewidywanych konsekwencji tego wydarzenia, czyli potencjalnego wybuchu III wojny światowej. Na poszczególnych etapach pracy dokonano analizy graficznej powiązań między użytkownikami a hashtagami oraz wyciągnięto na ich podstawie konkretne wnioski, dokonano analizy częstotliwościowej występowania poszczególnych wyrazów i hashtagów w treści tweetów oraz zbadano zabarwienie emocjonalne udostępnianych treści. Jednym z ciekawszych aspektów, o którym zdecydowanie warto wspomnieć, jest istnienie wyraźnej różnicy między podejściem do tematu potencjalnego zagrożenia między wielkimi wydawcami prasowymi a przeciętnymi użytkownikami serwisu twitter.com.

Tworzenie muzyki i eksperymentowanie z dźwiękiem prawdopodobnie nigdy nie było równie łatwe i przystępne jak obecnie. W erze cyfrowej, niemal dowolny komputer osobisty na rynku jest w stanie uruchomić oprogramowanie zdolne nagrać i stworzyć muzykę o stopniu złożoności, który jeszcze niedawno byłby niemożliwy ze względu na ograniczenia techniczne sprzętu nagrywającego. Po przytoczeniu krótkiego rysu historycznego rozwoju technik nagrywania dźwięku oraz podstaw konwersji analogowo-cyfrowej odpowiedzialnej za zapis dźwięku w postaci bitowej, omówiono najważniejsze narzędzia w ekwipunku współczesnego muzyka (w perspektywie twórców eksperymentalnej muzyki elektronicznej) takie, jak: cyfrowe stacje robocze (ang. Digital Audio Workstation) i syntezatory dźwięku (wraz z krótkim opisem dwóch najważniejszych z naszej perspektywy artystycznej modeli syntezy dźwięku: addytywnej i FM (ang. Frequency Modulation), wyjaśniono dwa ważne pojęcia z dziedziny realizacji muzycznej jak faza i trasjenty oraz przedstawiono wnioski na temat wykorzystania efektów dźwiękowych ze szczególnym uwzględnieniem pogłosu (ang. reverb) w kontekście muzycznym. Współczesne cyfrowe stacje robocze stanowią róg obfitości stanowiący duże wyzwanie dla każdego początkującego użytkownika. Poniższy artykuł stanowi atrakcyjną platformę do zredukowania tego progu wejścia oraz naświetla kluczową genealogię najważniejszych funkcji, która w dużym stopniu predeterminuje kształt interfejsu użytkownika jako cyfrowy odpowiednik urządzeń fizycznych.

Współcześnie świat został opanowany przez obraz. Media nieustannie atakują człowieka kolorowymi przekazami w formie filmów, zdjęć, grafik czy animacji. Wizualne przedstawianie różnych zjawisk, historii i procesów jest łatwo przyswajalne przez ich odbiorców. Jednak samo stworzenie narracji wizualnej stanowi nie lada wyzwanie dla jej twórców – aczkolwiek nie jest to niemożliwe i każdy może spróbować swoich sił w kreowaniu przekazów takiego rodzaju. Przedmiotem niniejszej pracy jest zaprezentowanie badania dotyczącego próby percepcji wizualizacji dotyczących przeżywalności podczas słynnej katastrofy, która wydarzyła się na pokładzie Titanica na początku XX wieku. Celem badania ukazanego na łamach stron niniejszego artykułu jest wskazanie różnic w postrzeganiu poszczególnych wizualizacji przez dwie grupy badanych. Zamierzeniem jest także dowiedzenie się, czy graficzna forma przekazu w postaci wykresów wystarczy, by zrozumieć „opowiadane” zdarzenie. Dzięki zastosowanym kwestionariuszom ankietowym zgromadzono informacje na temat tego, jak można zrelacjonować tragedię słynnego parowca, nie używając przy tym słów, a posługując się jedynie obrazem.

Projektowanie interfejsów użytkowych winno uwzględniać zarówno specyfikę ergonomii przyjazną dla użytkownika oraz warunki w jakich oprogramowanie będzie zazwyczaj używane. Ponieważ ten drugi problem jest często pomijany, standardowo projektowane środowiska wizualne są dostosowane do tzw. pracy biurowej, czyli komputera użytkowanego w klasycznych warunkach w pomieszczeniu, w odpowiednim znormalizowanym środowisku temperatury, oświetlenia oraz innych czynników. Istnieją jednak klasy oprogramowania, które projektowane są do pracy w warunkach specjalnych znacznie odbiegających od cieplarnianych warunków biura lub pracowni komputerowej. W pracy omówione zostaną podstawowe zasady projektowania interfejsów do zastosowań militarnych, które muszą być przystosowane do pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych w środowisku zewnętrznym. Poza tym konstrukcja wizualna takich interfejsów winna uwzględniać obok ergonomii pełną, krytyczną niezawodność i zabezpieczenie przed niewłaściwym użyciem. Kolorystyka i rozmieszczone elementów muszą być dostosowane do pracy w bardzo zróżnicowanym środowisku zewnętrznym, różnym oświetleniu, przypadkowych wibracjach i wstrząsach. W pracy przedstawione zostaną przykłady zastosowań praktycznych m.in. w militarnych technologiach morskich.

W artykule opisano zagadnienie tworzenia architektury informacji w drodze badań z użytkownikami. Opisano w nim rosnącą rolę użytkowników, jako współtwórców produktów i usług cyfrowych. Przedstawiono istotę procesu tworzenia architektury informacji wspólnie z użytkownikami. Zaprezentowano w nim też metody badań, które pozwalają na zaangażowanie użytkowników w proces projektowania architektury informacji produktów i usług cyfrowych.

W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie testami preferencji wyborczych, które są interaktywnymi narzędziami pozwalającymi lepiej poznać swoje poglądy polityczne i porównać je z programami poszczególnych kandydatów i ich komitetów wyborczych. W kontekście podejmowania decyzji przed wyborami – rewolucja technologiczna zmieniła nie tylko zestaw źródeł informacji i sposób konsumowania treści przez odbiorców, ale istotne przeobrażenia dokonane zostały także w sferze konstrukcji komunikatów. Ze względu na specyficzną budowę, poziom profesjonalizacji i znaczne zainteresowanie tymi narzędziami, naturalnie rodzą się pytania w jaki sposób struktura nawigatorów wyborczych wpływa na ich poziom jakości pod kątem użyteczności i przyjazności dla końcowych użytkowników. Jednocześnie podkreślić należy, że ich skondensowana, czytelna i szybko interpretowalna forma, gwarantująca natychmiastową gratyfikację, bazującą jednocześnie na wiedzy ekspertów, pozwala na utożsamianie testów wyborczych z teorią systemów eksperckich Anthony’ego Giddensa. Ich struktura oraz funkcje, które testy realizują, pozwalają na dostrzeżenie związków także z założeniami teorii makdonaldyzacji George’a Ritzera. W oparciu o dostępne narzędzia do oceny preferencji wyborczych, przeprowadzona została próba analizy jakości wybranych testów pod kątem ich użyteczności. Zestawiono również ich fundamentalne cechy z zasadami obydwu koncepcji socjologicznych i współczesnych trendów w zakresie konstruowania sprawnych systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji.

Artykuł przedstawia możliwe sposoby tworzenia oraz etykietowania materiałów w języku migowym na potrzeby serwisów internetowych z perspektywy architektury informacji. Zwięźle scharakteryzowano języki migowe oraz ich użytkowników. Przedstawiono przykłady sposobów tworzenia materiałów w języku migowym oraz ich etykietowania. Zaprezentowano również modele w/w czynności do zastosowania na gruncie polskim.

W artykule podjęto się zbadania hasztagu odnoszącego się do tematyki LGBT w środowisku Twitter. Celem tych badań było m.in. poznanie budowy hasztagu #LGBT, korzystających z niego użytkowników oraz ich reakcji na posty z serwisu Twitter. W badaniach wykorzystano aplikację Gephi oraz moduł do pobierania danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu pobrano 30 000 rekordów z Twittera. Dane te zostały zwizualizowane w strukturę za pomocą algorytmu Yifan hu circle. W następnym kroku zinterpretowano skupiska danych, jakie powstały w stworzonym grafie. Poważnym wyzwaniem w kontekście analizy danych było odnalezienie zależności między potencjalnymi skupiskami oraz ich interpretacja.