Artykuły pokonferencyjne WIAD 2019 „Projektowanie dla różnorodności” ukazały się w czasopiśmie „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, nr 1/2019 (22) oraz 2/2019 (23).

Głównym celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie roli obrazu jako ważnego elementu przekazu informacyjnego. Artykuł ma charakter opisowy, powstał w oparciu o materiały zastane oraz analizę treści publikacji naukowych z dziedziny wizualizacji informacji. Zgodnie z przedstawioną treścią nasuwa się wniosek, że infografika jest obecnie jednym z głównych elementów komunikacji. Wykazano jej znaczenie, odwołując się do problematyki percepcji oraz koncepcji związanych ze zmianą dyskursu naukowego traktującego o obrazie.

Artykuł Od kultury obrazu do wizualizacji informacji w Akademickiej Platformie Czasopism UMK

Projektowanie architektury informacji [dalej: IA] jest jednym z istotnych elementów tworzenia systemów informacyjnych. Zadanie to, w zależności od docelowej grupy odbiorców i towarzyszących mu uwarunkowań, może stanowić mniejsze lub większe wyzwanie. Szczególnie ciekawą grupę odbiorców stanowią użytkownicy języka arabskiego. Zgodnie z najnowszym raportem Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives oraz Bayt.com przewiduje się, że do roku 2021 przybędzie 47 milionów nowych użytkowników Internetu w regionie Bliskiego Wschodu. Dodatkowo, zmiany wprowadzone przez władze państw bliskowschodnich, stawiają na najnowsze technologie pozwalające na zarządzanie państwem przez Internet i specjalnie zaprojektowane aplikacje mobilne. Do tego można jeszcze dorzucić niezwykle wysoki poziom information literacy społeczeństwa, napędzający rozwój rozwiązań wykorzystujących cyfrowe technologie. W obliczu następujących zmian przy wzrastającym popycie grup użytkowników z rejonu Bliskiego Wschodu, istotne staje się dla architektów informacji ze względów zawodowych zaznajomienie się z zasadami projektowania IA dla arabskojęzycznego użytkownika. Jest to nowa i obiecująca nisza dla architektów informacji, której warto się uważniej przyjrzeć.

Artykuł Wyzwania projektowania IA dla arabskojęzycznego użytkownika w Akademickiej Platformie Czasopism UMK

Web charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością, zarówno jeśli chodzi o występujące w nim formy i treści, jak i samych jego użytkowników. W swojej trzydziestoletniej historii stał się bardzo popularnym i ważnym elementem współczesnego świata, przez co wzrasta zainteresowanie nim wśród badaczy różnych dziedzin. Pomimo tego, że zamieszczane jest w nim coraz więcej informacji, to w dużym tempie część z nich jest zamieniana na inne lub nieodwracalnie tracona. Remedium na to może stanowić rozwijana od połowy lat 90. XX w. archiwizacja Webu, która pozwala na gromadzenie i zachowanie zasobów Sieci. W artykule podjęto rozważania, w jakim zakresie stosowane metody, rozwiązania i strategie umożliwią zabezpieczenie występującej w WWW różnorodności.

Artykuł Zachowanie różnorodności Sieci w archiwach Webu w Akademickiej Platformie Czasopism UMK

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca Wojska Obrony Terytorialnej (dalej WOT) jako jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Celem artykułu jest analiza działań informacyjnych i promocyjnych WOT, które mają bezpośrednie przełożenie na postrzeganie formacji w środowisku ogólnopaństwowym oraz potencjalnych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. W artykule dokonano analizy informacji i działań promocyjnych zamieszczonych na oficjalnej stronie WOT (terytorialsi.wp.mil.pl) oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). Efektem analizy materiałów informacyjnych oraz form ich przekazywania jest wniosek, że strona internetowa oraz działania informacyjne WOT, w szczególności na koncie facebookowym, zostały zaprojektowane i wykonane z najwyższą starannością. Sposoby przedstawiania informacji i promocji wpisują się w nowoczesne trendy w tej dziedzinie. Celem artykułu jest analiza profili WOT w mediach społecznościowych, mająca wykazać, który z nich ma największy zasięg oddziaływania na użytkowników końcowych. Analizie zostały poddane profile WOT pod kątem formy i treści informacji, z uwzględnieniem jej atrakcyjności dla odbiorców. Ponadto analizie została poddana strona internetowa, uwzględniająca zagadnienia związane z użytecznością oraz architekturą informacji.

Artykuł Analiza działań informacyjnych i promocji Wojsk Obrony Terytorialnej w mediach społecznościowych i na stronie WWW w Akademickiej Platformie Czasopism UMK

Celem niniejszego artykułu jest analiza rozwiązań technologicznych oraz ocena użyteczności darmowego oprogramowania e-learningowego autorstwa Google. Autor podejmuje się wskazania zalet i wad, przy jednoczesnym sprawdzeniu zastosowań architektury informacji platformy Google Classroom. Rozwijana od 2014 r. platforma cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem mniejszych uczelni, a ma to ścisły związek z dynamicznym rozwojem dostępnych funkcjonalności w ofercie jednej z największych firm w świecie z branży IT jaką jest Google. Pozwala to przypuszczać, iż wspomniana platforma dydaktyczna, dzięki tak rozwiniętemu zapleczu technologicznemu i doświadczeniu w zakresie systemów ukierunkowanych na użytkowników, może stać się istotną alternatywą rynkową dla powszechnie znanych rozwiązań LMS (ang. Learning Management System) i LCMS (ang. Learning Content Management System).

Artykuł Analiza i charakterystyka architektury informacji platformy Google Classroom w Akademickiej Platformie Czasopism UMK

W artykule opisano specyfikę badań użyteczności w instytucjach publicznych na przykładzie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Przedstawiono wyzwania, przed jakimi stoją twórcy systemów, ich projektanci oraz badacze. Pokazano sposób realizacji badań użyteczności wraz z procesem przygotowania badań, ich realizacją i dalszymi krokami. Na przykładach systemów tworzonych w OPI PIB: POL-on, JSA omówiono sposób pracy w instytucie i przedstawiono spostrzeżenia z tych badań. W efekcie zebranych informacji zaproponowano zmiany potrzebne, aby poprawić doświadczenia docelowych użytkowników systemów. Wskazano dobre praktyki, którymi powinni kierować się twórcy, projektując poszczególne elementy: nazewnictwo, ikony, wykresy, spójność, wyszukiwanie, redakcja tekstów i planowanie architektury informacji.

Artykuł Badania użyteczności systemów w instytucjach publicznych na przykładzie Ośrodka Przetwarzania Informacji w Akademickiej Platformie Czasopism UMK